F         

   

FEES VAN DIE LIGTE. Kyk by: Feeste.

FEES VAN ONGESUURDE BRODE. Kyk by: Pasga; en ook: Feeste.

FAMILIE

FAMILIE. Die basiese sosiale eenheid in Israel* was die familie wat die middelpunt van die lewe van die gemeenskap gevorm het. Die familie het bestaan uit die indiwidu se onmiddellike familie, naamlik: ’n man en sy vrou(e), kinders en ouers. Hierdie kernfamilies het uit onge­veer vier tot ses indiwidue bestaan. Dan was daar die uitgebreide… Lees Meer »

FANATIKUS

FANATIKUS. Kyk by: Selote.

FARAO

FARAO is die titel van die koning van Egipte*. Die farao was die absolute heerser oor die twee dele van Egipte (Bo- en Bene­de-Egipte) en is as goddelik beskou. Die farao is dikwels as die seun van die songod Ra* beskryf, wat ná sy dood Ra begelei het tydens sy togte deur die hemelruim en… Lees Meer »

FARISEERS

FARISEERS. Bronne oor die Fariseërs vóór 70 nC is beperk. Die Qumran*-dokumente (Kommentaar op Nahum 3-4 II 8-9; Kodeks Damaskus 1:11-13) en veral die Joodse historikus Flavius Josefus* (Oudhede van die Jode 13:172-173, 296-298, 408; 17:13-14, 149; 18:12-15; Joodse oorlog 2:162, 649; Outobiografie 190-191), skets die belangrikste aspekte van hierdie beweging. “Fariseër” kom van prš… Lees Meer »

FATALISME

FATALISME is ’n ou filosofiese standpunt wat aanvoer dat dit nutteloos is om die toe­koms in die een of ander rigting te probeer beïnvloed, aangesien gebeure in die toe­koms vooraf vasgestel of bepaal is, en niks wat ons doen, enigiets daaraan kan verander nie. Dis die argument wat aanvoer: que sera, sera: wat sal gebeur,… Lees Meer »

FAURE, ABRAHAM

FAURE, ABRAHAM (1795–1875) was lid van ’n gesiene familie op Stellenbosch en het sy teologiese studie in Gosport, Enge­land, in ’n puriteinse* milieu aan ’n kollege vir sendelinge* begin. Hy het hom daarna aan die Universiteit van Utrecht verder in die teologie* bekwaam. Hy het in 1818 diens op Graaff-Reinet as sendeling aanvaar, waar hy… Lees Meer »

FAURE, HENDRIK EMMANUEL

FAURE, HENDRIK EMMANUEL (1829–1898), seun van dr Abraham Faure*, het ná sy studie in Nederland ’n beroep na die NG gemeente Pietermaritzburg (Gelof­te­kerk) aanvaar. Met sy bevestiging op 9 Mei 1853 word hy die eerste volwaardige Hol­lands­sprekende predikant* van die oudste Voortrekker*gemeente*. Die Geloftekerk was destyds in ’n vervalle toestand en die kerkraad het besluit… Lees Meer »

FAURE, PHILIP EDUARD

FAURE, PHILIP EDUARD (1811–1882) vertrek in 1828 na Utrecht, Nederland, vir teologiese studie. In Desember 1834 word hy die eerste predikant van Wynberg, Kaapstad, waar hy tot sy dood arbei. In 1847 word hy vir die eerste keer moderator*; hy tree ook herhaaldelik op as assessor (ondervoorsitter). In opdrag van die NG Kerk*, besoek Faure… Lees Meer »

FEBE

FEBE het ’n leidende rol in Kenchreë, naby Korinte*, gespeel. Sy het blykbaar die brief aan die Romeine* afgelewer, want Pau­lus* beveel haar by die Romeinse Chris­tene* aan (Rom 16:1-2). Hy beskryf haar respekvol as ’n suster, ’n diakonos en ’n prostatis, en vra die gemeente om haar by te staan waar sy ook al… Lees Meer »

FEDERALISME

FEDERALISME. Hierdie woord, wat ook ’n staatkundige term is, het in die teologie* ’n heel tegniese betekenis. Dit is afgelei van die Latyn foedus wat “verbond” beteken. Oor die leer van die erfsonde* word gevra op watter gronde die sonde van Adam* en Eva* destyds in die paradys* vandag aan ons toegereken word. Hierop is… Lees Meer »

FEESROLLE

FEESROLLE. Kyk by: Megillot.

FEESTE IN DIE NUWE TESTAMENT*.

FEESTE IN DIE NUWE TESTAMENT*. Die feeste in die Nuwe Testament is hoofsaaklik Joodse* feeste wat in die Ou Testament* en ook in hedendaagse Judaïs­me* ’n belangrike rol speel. Vir die Christelike* tradisie is die Pasga* (pesach) belangrik. Deur die eet van die Pasgamaal* (Mark 14:1) word die bevryding uit Egipte* herdenk. Gedurende hierdie feesmaal… Lees Meer »

FEESTE IN DIE OU TESTAMENT*

FEESTE IN DIE OU TESTAMENT*. ’n Vaste siklus van landboufeeste wat op bepaalde tye van die jaar gehou is, was gebruiklik by Israel* se buurvolke. Gelaai met mitiese elemente was die fees-seremonies bedoel om die guns van die gode te verkry en die vrugbaarheid van die land en diere te verseker. Alhoewel die landbou-aspek ook… Lees Meer »

FELIKS, MARKUS ANTONIUS

FELIKS, MARKUS ANTONIUS was ’n Romeinse prokurator (Kyk by: Romeinse Ryk) van Judea*, 52–59/60 nC. Hy was ’n vrygelate slaaf* van die huishouding van keiser* Claudius*, 41–54 nC. Feliks se broer, Pallas, is deur Claudius se ma, Antonia, vrygelaat. Dit was waarskynlik ook met Feliks die geval. Pallas was ’n invloedryke vertroueling van Claudius, en… Lees Meer »

FEMINISME

FEMINISME. Moderne feminisme is ’n beweging wat in die 1970’s wêreldwyd onder vroue* begin het om mekaar te be­magtig. Feminisme beweer dat vroue vry sal wees wanneer hulle gelykheid op vier gebiede sou hê: 1. gelyke sosiale mag om hulleself te definieer, stereotipes oor vroue te ondermyn, en verhoudings van hulle keuse aan te knoop;… Lees Meer »

FEMINISTIESE EN VROUETEOLOGIE

FEMINISTIESE EN VROUETEOLOGIE. Alhoewel daar sommige invloedryke vroue*figure in die Bybel* voorkom (bv Sara*, Debora*, Ester*, Maria* – Jesus* se ma – Maria Magdalena* en Priscilla*) sowel as in die geskiedenis van die kerk* (bv Macrina – St Basil se suster, Katarina van Siena, Teresa van Avila, Hildegard van Bingen, Margaret Fell, Catherine Booth*), het… Lees Meer »

FEMINISTIESE ETIEK

FEMINISTIESE ETIEK, soos alle etiek, fokus op geregtigheid* (justice). Ongereg­tig­heid* heers waar daar nie ’n magsbalans is nie en vryheid en gelykheid ontbreek. “Feministies” dui daarop dat die hoofklem val op ongeregtigheid teenoor vroue*. Feministiese etiek gaan egter nie net oor vrouebelange nie. Dit het geregtigheid vir alle mense en groepe in die oog. Reformatoriese… Lees Meer »

FENIKS

FENIKS kom in twee verbande voor: ‑Van foiniks (Grieks*) wat “purperkleurig” beteken. Dis ’n mitiese, purperkleurige voël. Die Egiptenaars (Kyk by: Egipte) het hom beskou as die siel van Ra* (die songod), wat hom elke 500 jaar op ’n nes van geurige takke verbrand, waarna hy weer jonk uit sy as verrys. Later is hy… Lees Meer »

FENOMENOLOGIE

FENOMENOLOGIE is afgelei van die Griekse* woorde phainomenon (verskynsel) en logos (woord, leer) en verwys na die 20ste-eeuse Europese filosofiese beweging wat uit die werk van die Duitse filosoof Edmund Husserl (1859–1938) kom. Drie tipes van fenomenologiese denke kan onderskei word: psigologiese fenomenologie, transendentale fenomenologie en eksistensiële fenomenologie. Gekenmerk deur die Duitse leuse Zu den… Lees Meer »

FENSHAM, FRANK CHARLES

FENSHAM, FRANK CHARLES (1925–1989) behaal ’n MA en DD aan die Univer­siteit van Pretoria waarna hy ’n PhD in Semitiese Tale aan die John Hopkins-Universiteit (Baltimore, VSA) onder leiding van William Albright verwerf. In 1950 word Fensham as lektor in Semitiese* tale aan die Universiteit van Stellenbosch aangestel, waar hy van 1962 tot 1985 as… Lees Meer »

FERGUSON, ABBIE PARK

FERGUSON, ABBIE PARK (1837–1919) is ’n Skotse pastoriedogter van Whateley, Massachusetts, waar haar pa predikant van die Kongregasionalistiese Kerk* was. Haar ma het uit ’n puriteinse* huis gekom. In 1865 behaal sy haar onderwysgraad by die Mount Holyoke-seminarie, VSA. Sy gee onderwys in New Haven, maar haar hart lê by die sending* – veral onder… Lees Meer »

FESTER, GERTRUDE

FESTER, GERTRUDE (1952–) was in 1988 twee en ’n half maande in eensame aanhouding kragtens die destydse Artikel 29 en saam met dertien ander eers aange­kla vir hoogverraad, daarna vir terrorisme, maar nooit skuldig bevind nie. Sy het ’n BA van die Universiteit van Kaapstad met Drama en Frans as hoofvakke; ’n graad in opvoedkunde… Lees Meer »

FESTUS, PORSIUS

FESTUS, PORSIUS was Romeinse prokurator (Kyk by: Romeinse Ryk) van Judea, 59/60–62 nC. Anders as sy voorganger, Feliks*, was hy ’n eerbare regeerder. Hy sien dit as sy groot taak om Palestina* skoon te maak van rowers en opstandelinge. Festus erf Paulus* se regsaak van Feliks (Hand 25–26). Kort ná sy diensaanvaarding reis Festus van… Lees Meer »

FEUERBACH, LUDWIG

FEUERBACH, LUDWIG (1804–1872). Hierdie Duitse wysgeer onderskei drie hoofpunte in sy leer: 1. Die materialisme. Self het hy liewer van organisme gepraat: die mens word as organiese wese gesien. 2. Die herleiding van teologie tot antropologie: ewe min as wat ’n mens nog agter die liggaamlike mens ’n ekstra siel moet soek, ewe min moet… Lees Meer »

FILADELFIA

FILADELFIA in Lidië lê in die weste van Klein-Asië* in die provinsie Asië* (Kyk by: Romeinse Ryk) aan ’n sytak van die Her­musrivier. In hierdie gebied het Paulus* en sy volgelinge nie sendingwerk gedoen nie. Die stad is in die begin van die 2de eeu vC gestig en was sedert 133 vC onder Romein­se bestuur…. Lees Meer »

FILEMON (BYBELBOEK)

FILEMON (BYBELBOEK). Dié brief* is tydens Paulus* se gevangenskap in Efese* (54–56 nC) óf in Rome* (60–62 nC) geskryf, waar interaksie met Onesimus* en die skryf van ’n brief aan Filemon moontlik was. Geleerdes meen dat Efese waarskynlik die beste keuse is, omdat dit die naaste stad aan Onesimus en Filemon se huis was, en… Lees Meer »

FILIOQUE-STRYD

FILIOQUE-STRYD. Filioque is ’n Latynse woord wat letterlik beteken: “en van die Seun*”. Dit vorm deel van die dogma* oor die Drie-eenheid* en veral die posisie van die Heilige Gees*. In die geloofsbelydenisse* van Nisea* en Atanasius* word bely dat die Heilige Gees van die Vader* en die Seun uitgaan. Hierdie belydenis is egter veral… Lees Meer »

FILIPPENSE (BYBELBOEK)

FILIPPENSE (BYBELBOEK) is een van Paulus* se “vriendelikste” briewe wat hy uit die gevangenis geskryf het. Sommige noem Filippense ’n “teologie* van dankbaar­heid*”. Filippi is in ongeveer 360 vC deur Filippus II van Masedonië* (pa van Aleksander* die Grote) gebou en was geleë in ’n vrugbare gebied met baie fonteine en goud, ongeveer 12 kilometer… Lees Meer »

FILIPPUS

FILIPPUS. Die Bybel* maak melding van drie persone met hierdie naam: –Herodes*1 die Grote en sy Joodse* vrou Kleopatra se seun. Herodes (oorlede 4 vC) het in sy testament die gebiede wat sy ryk oos van die Jordaan* omvat het, aan Filippus bemaak, naamlik Gaulanitis (Golan-Hoogland), Auranitis, Tragonitis en Batanea. Hy het ook oor Iturea… Lees Meer »

FILISTYNE

FILISTYNE was deel van die sogenaamde Seevolke wat gedurende die 12de eeu vC uit die Egeïese Seegebied na Palestina* getrek het. Hulle het hulle gevestig aan die Mid­del­landse Seekus. In die Ou Testament* word Kretense (inwoners van Kreta*) met die Filistyne geassosieer (Eseg 25:15-16; Sef 2:4-5). In Jer 47:4 en Amos 9:7 word die Fili­styne… Lees Meer »

FILISTYNE SE VYF STEDE

FILISTYNE SE VYF STEDE, ook ge­noem Pentapolis. Kyk by: Asdod*, Askelon*, Ekron*, Gasa* en Gat*.

FILMS EN GODSDIENS

FILMS EN GODSDIENS. Toe Holly­wood nog nie stories gehad het om te vertel nie, het Bybel*stories kitsloketsukses beteken – soos 1926 se Ben Hur: A Tale of Christ. Cecil B De Mille het reuse-eposse gemaak waarin die skouspelagtige uitbeelding van Bybelse rampe meer prominent was as die betekenis van godsdiens as sodanig. En alhoewel Bybelse… Lees Meer »

FILOSOFIE, HEGELIAANSE. GWF Hegel*

FILOSOFIE, HEGELIAANSE. GWF Hegel* (1770–1831) is een van die invloed­rykste Duitse denkers van alle tye. Sy versamelde werke beslaan meer as twintig vo­lumes en sy geskrifte is berug daarvoor dat dit buitengewoon moeilik verstaanbaar is, veral vanweë die ondeurdringbaarheid van sy taalgebruik en die uitermate hoë vlak van abstraksie en allesomvattende reikwydte van sy filosofiese… Lees Meer »

FIRET, JACOB (JAAP)

FIRET, JACOB (JAAP) (1923–1994), be­gin in 1942 teologie studeer aan die Gereformeerde Kerken se teologiese skool in Kampen, Nederland. Tydens hierdie stu­die­jare het twee gebeure ’n groot invloed op hom, naamlik die Tweede Wêreld­oor­log* en die Vrymaking (1944) wat binne die Gereformeerde Kerken plaasvind. Die oorlog het tot gevolg dat Firet sy voltydse studie tydelik… Lees Meer »

FISANTE

FISANTE. Kyk by: Diere van die Bybel.

FISCHER, ABRAM LOUIS (BRAM)

FISCHER, ABRAM LOUIS (BRAM) (1908–1975) was die kleinseun van Abraham Fischer, premier van die Oranjerivier­kolo­nie (1907) en lid van die eerste Uniekabinet. Bram het Regte aan die Grey-Universiteits­kollege in Bloemfontein bestudeer en was as student ’n ondersteuner van genl Hert­zog* se Nasionale Party. As lid van die Council of Europeans and Natives het hy ’n… Lees Meer »

FLAM

FLAM ### LEMMA WORD GESKRYF.

FLAMINKE

FLAMINKE. Kyk by: Diere van die Bybel.

FLAVIANUS

FLAVIANUS (?-449). Van hom is min biografiese gegewens bekend. Van sy geskrifte het slegs drie briewe aan pous* Leo I en een aan keiser* Teodotius II behoue ge­bly. As patriarg van Konstantinopel (446– 449) het hy ’n belangrike rol gespeel in die Monofisiete-stryd. Hy was ’n besliste teenstander van die Monofisitiese dwaalleer en was voorsitter… Lees Meer »

FLUIT

FLUIT. Kyk by: Musiekinstrumente in die Bybel.

FONTEINPOORT.

FONTEINPOORT. Op die suidoostelike heuwel en suidspitse van die Jebusitiese Jerusalem* of ou Dawidstad was daar ’n stadspoort bekend as die Fonteinpoort (Neh 3:15; 12:37). Uit die suide het die poort met trappe toegang tot die Dawidstad verleen. Dit was naby Hiskia* se tonnel en die Siloah(m)-waterbron geleë. Dis ook bekend as die Bronnepoort. In… Lees Meer »

FORMULIERE VAN EENHEID

FORMULIERE VAN EENHEID. Die groot Sinode van Dordrecht (1618–1619) van die Gereformeerde Kerken in Nederland het amptelik drie belydenisskrifte vir die kerk goedgekeur: die Nederlandse Geloofs­belydenis*, die Heidelbergse Kategismus* en die Dordtse Leerreëls*. Gereformeerde* kerke van Nederlandse oorsprong dwars­oor die wêreld aanvaar vandag nog hierdie drie Formuliere van Eenheid as uitdrukking van wat hulle glo…. Lees Meer »

FOUNDATION MINISTRIES

FOUNDATION MINISTRIES, met sy hoof­kantoor in Gonubie, vlakby Oos-Lon­den in die Oos-Kaap, het sy ontstaan in 1974 gehad en is evangelies (Kyk by: Spiritualiteitsmodelle: Evangeliese spiritualiteit) in hulle fokus. Hulle stigter is Derek Crump­ton. Hulle het ’n lidmaattal van ongeveer 3 000 lidmate (2014). Hulle bedienings omvat onder andere teologiese opleiding, ’n uitgewery en boekwinkels,… Lees Meer »

FOUR SQUARE GOSPEL

FOUR SQUARE GOSPEL. Kyk by: Charismatiese beweging (Teologies); kyk ook: Pinksterbeweging (Teologies).

FOURIE, HERMANUS CORNELIUS MARTHINUS

FOURIE, HERMANUS CORNELIUS MARTHINUS (1882–1939) is in Carolina se distrik gebore as die jongste seun van genl JC Fourie, wat tydens die Anglo-Boereoorlog* gesneuwel het. Fourie was in Nederland vir sy skoolopleiding, maar het met die uitbreek van die oorlog huis toe gekom om sy land te help verdedig. Ná die oorlog is hy terug… Lees Meer »

FOURIE, JOSEPH JOHANNES (JO­PIE)

FOURIE, JOSEPH JOHANNES (JO­PIE) (1878–1914) was gedurende die Anglo-Boereoorlog* aanvanklik op die staf van kmdt-genl Piet Joubert*, maar het later aan die guerrilla-oorlog in die destydse Wes- en Noord-Transvaal deelgeneem. Tydens ’n aanval op ’n Britse afdeling soldate in Oktober 1901, is Jopie in die been gewond waarna hy permanent mank geloop het. Hy het… Lees Meer »

FOURIE, PETRUS JACOBUS ANDREAS (PIETER)

FOURIE, PETRUS JACOBUS ANDREAS (PIETER) (1951–) het op Stellenbosch teologie studeer en in 1989 sy doktorsgraad daar verwerf met ’n proefskrif oor Die ontologiese verhouding tussen teologie en wetenskap. In 2002 het hy die graad MBA aan dieselfde universiteit verwerf met ’n skripsie oor Die implikasies van grondwetlik-gewaarborgde godsdiensvryheid vir die arbeidsregtelike posisie van predikante… Lees Meer »

FOX, GEORGE

FOX, GEORGE (1624–1691) is bekend as prediker (Kyk by: Prediking) en stigter van die Religious Society of Friends*, ook bekend as die Kwakers. Op 19-jarige ouderdom, toe hy leerling-skoenmaker was, beleef hy ’n godsdienstige krisis en kom tot die slotsom dat ’n mens nie op kerklike seremonies moet staat maak om Christus* te leer ken… Lees Meer »

FOXE, JOHN

FOXE, JOHN (1516–1587). Nadat Foxe in Oxford gestudeer en ’n dosentskap aldaar beklee het, verhuis hy in 1547 na Londen waar hy diaken*2 in die Anglikaanse Kerk* en onderwyser word. Daar begin hy met sy navorsing oor die geskiedenis van Christe­like martelare* deur die eeue. Toe die Kato­lieke* Maria I (Maria Tudor of beter bekend… Lees Meer »

FRANCISKUS

FRANCISKUS (1937-), gebore as Jorge Mario Bergoglio, getoë in Buenos Aires waar hy as Katolieke priester*2 en mettertyd as kardinaal* gedien het, is op 13 Maart 2013, toe hy reeds 76 jaar oud was, as pous* verkies. Hy is die eerste pous in eeue wat ’n nog lewende voorganger opgevolg het. Benediktus XVI* het naamlik… Lees Meer »

FRANCISKUS (VAN ASSISI)

FRANCISKUS (VAN ASSISI) (1181–1226). Franciskus is gebore as die seun van ’n ryk handelaar in kledingstof. Van sy tienerjare al was hy ’n leier onder Assisi se gegoede jeug, voordat hy op 25 vir ’n jaar ernstig siek was. Daarna het hy in gebed* sy lewensdoel gesoek. Hy het ervaar dat Jesus* hom in ’n… Lees Meer »

FRANCKE, AUGUST HERMANN

FRANCKE, AUGUST HERMANN (1663–1727) was naas Philip Spener* een van die prominentste vroomheidsdenkers (Kyk by: Vroomheid) in Duitsland gedurende die 18de eeu. Hierdie mense se invloed het ver oor hulle eie landsgrense gestrek en die Duitse vroomheidstradisie van hierdie era moet in samehang met die Nederlandse Nadere Reformasie* of gereformeerde* piëtisme* en die Engelse puritanisme*… Lees Meer »

FRANKL, VICTOR EMIL

FRANKL, VICTOR EMIL (1905–1997) was die stigter van die psigoterapeutiese skool wat as Existenzanalyse en Logothe­rapie bekend geword het. Hy studeer in Wenen onder Alfred Adler en verwerf in 1930 sy graad in neurologie en psigiatrie. Later behaal hy ook ’n doktorsgraad in filosofie*. Hy word hoof van die universiteits­kliniek vir neurologie en psigiatrie totdat… Lees Meer »

FREDERIK DIE WYSE

FREDERIK DIE WYSE (1463–1525), die koning van Sakse (1486–1525), staan bekend as die grondlegger van die Universiteit van Wittenberg (1502). Hy was ’n voorstander van geletterdheid en die kunste en het ’n groot bewondering vir Erasmus* gehad. In sy tyd het Wittenberg die tuiste en intellektuele sentrum van die Reformasie* geword. Hy het ook die… Lees Meer »

FREE BAPTIST CHURCH

FREE BAPTIST CHURCH vorm deel van die Baptiste-tradisie in Suid-Afrika. Hulle hoofkantoor is in Eldoradopark ten suide van Johannesburg geleë. Hulle het ’n nuusbrief bekend as Volle Salig­heid/Full Salvation en het  ongeveer 7 000 lidmate (2012).

FREE METHODIST CHURCH IN SOUTH AFRICA

FREE METHODIST CHURCH IN SOUTH AFRICA het in 1890 tot stand gekom en maak deel uit van die Metodiste-kerklike groepering in Suid-Afrika (Kyk by: Metodisme.) Hulle hoofkantoor is in Rosslyn naby Pretoria geleë. Hulle het ongeveer 7 000 lidmate (2012) en het vier streekskonferensies: een in die Goudveld, een elk in noordelike en suidelike kwaZulu-Natal,… Lees Meer »

FREIE EVANGELISCH LUTHERIS­CHE KIRCHE

FREIE EVANGELISCH LUTHERIS­CHE KIRCHE. Hierdie groepering, wat in 1892 tot stand gekom het, maak deel uit van die Lutherse* tradisie in Suid-Afrika, maar staan redelik onafhanklik van die hoofstroom. Hulle hoofkantoor is in Arcadia in Pretoria. Hulle het ongeveer 3 000 lidmate (2012) en ’n tweemaandelikse nuusbrief, Bekennende Luthe­rische Kirche.  

FRELINGHUYSEN, THEODORE JA­CO­BUS

FRELINGHUYSEN, THEODORE JA­CO­BUS (1691–1747) het ’n belangrike rol gespeel in die oorvloei van die sg gereformeerde* piëtisme* uit Nederland na Noord-Amerika. In baie opsigte het hierdie proses interessante parallelle met die oorvloei van gereformeerde piëtisme uit Nederland na Suid-Afrika gehad. In 1622 het die Nederlanders, as deel van die vroeë Europese vestigings op die Noord-Ameri­kaanse… Lees Meer »

FREUD, SIGMUND

FREUD, SIGMUND (1856–1939) het veral in Wenen, Oostenryk, grootgeword en het feitlik sy hele volwasse lewe daar deurgebring. Ná sy studie in die medisyne, spesialiseer hy in neurologie. Hy maak van hipnose gebruik om histeriese pasiënte te genees en dit lei tot die formulering van sy sielkundige teorie, naamlik psigoanalise. Hierdie benadering berus grotendeels op… Lees Meer »

FREYTAG, WALTER

FREYTAG, WALTER (1899–1959) was van huis uit grootliks beïnvloed deur Ludwig von Zinzendorf* se Unitas Fratrum, ’n geskrif waarin groot klem op geestelike toewyding gelê is. Hy sou ook as Hern­hutter* beskryf kon word. Die stormagtige jare van die Tweede Wêreldoorlog* het ’n groot invloed op sy lewe gehad en hy is aan die einde… Lees Meer »

FRIEDENHEIM

FRIEDENHEIM het sy oorsprong in ’n Bybelklas gehad wat Abbie Ferguson* in 1888 in die Hugenote-seminarie* op Wellington begin het. Die werk is in 1900 aan die sorg van Caroline Waite, afkomstig van die Moody-instituut in Chicago, toevertrou. In 1904 is ’n gebou gehuur en het onge­veer 20 dames met hulle opleiding in die Dorkashuis… Lees Meer »

FRIGIË

FRIGIË was ’n streek in die binneland van Anatolië. Dit is in 116 vC deur die Romeine in die provinsie Asië* (Kyk by: Romeinse Ryk) ingesluit. Frigië het ’n eie nasionale identiteit gehad, met ’n eie taal wat tot diep in die derde eeu nC gepraat is. Antiogus* III het tussen 210 en 205 vC… Lees Meer »

FUNDAMENTALISME (1)

FUNDAMENTALISME (1) het as rigting in die Protestantse* Christendom* sy ontstaan hoofsaaklik in Noord-Amerika gehad (1920’s) met sy grootste invloed steeds in die VSA onder konserwatiewe evangelikale* (evangelicals). Dit het later wêreldwyd as veral anti-modernistiese Protestantse* bewegings gemanifesteer. Hierdie term het mettertyd ’n breë koalisie van evangeli­kaalse Protestante beskryf wat soms op mi­litante manier teen… Lees Meer »

FUNDAMENTALISME (2)

FUNDAMENTALISME (2) in die algemeen is die (onverdraagsame) verabsolutering van ’n bepaalde gedagterigting asof dit die enigste geldige sou wees – of dit nou Christelike fundamentalisme, Islamitiese fundamentalisme, kommunisme, nasionaal-sosialisme of nasionalisme sou wees.  

FUTUROLOGIE

FUTUROLOGIE is die leer oor die toe­koms. Dit behels nie ongegronde spekulasies nie, maar is geïnteresseerd in die moontlike, waarskynlike en gewenste (normatiewe) scenario’s wat, op basis van patrone wat vasstelbaar is in die hede, vir die toekoms ontwerp kan word. Die toekoms is altyd ’n verlengstuk van die hede; kennis van die toekoms begin… Lees Meer »

GAGGIT

GAGGIT is een van die vroue van Dawid* en die ma van sy seun Adonia*, wat in Hebron gebore is (2 Sam 3:5; 1 Kon 1:5, 11; 2:13; 1 Kron 3:2). ^^^1

GELOOFSVERKLARING

GELOOFSVERKLARING 2000 is met die oorgang na die 21ste eeu opgestel op inisiatief van Kerkbode* deur ’n aantal lidmate van die Geref Kerke in SA*, die Ned Herv Kerk van Afrika*, die Verenigende Geref Kerk in Suider-Afrika*, die NG Kerk*, die Reformed Church in Africa* en die NG Kerk in Afrika*. Lesers van Kerkbode het… Lees Meer »

GETUIG, GETUIE, GETUIENIS

GETUIG, GETUIE, GETUIENIS. Dié woorde word in die Ou Testament* hoofsaaklik forensies gebruik. ’n Getuie is ie­mand wat persoonlik by ’n bepaalde ge­beurtenis teenwoordig moes gewees het en daarom kennis gedra het van die feite waar­oor dit gaan. ’n Ooggetuie moes tydens die ondersoek­proses geloofwaardig wees. Die wet* van Moses* vereis dat ge­tuies teenwoordig moes… Lees Meer »

Sidebar