U         

   

UBUNTU (BOTHO).

UBUNTU (BOTHO). Die Nguni-woord ubuntu (in die Sotho-tale botho), “saambind”, dui op menslikheid wat tot verwerkliking kom in medemenslikheid. Volgens Desmond Tutu* verwys ubuntu in die Afrika-denke ten diepste na dít wat mense van diere onderskei. Mense met ubuntu beskik oor meegevoel en deernis, gebruik hulle krag ten bate van swakkes, be­voordeel hulleself nie ten… Lees Meer »

UGARIT

UGARIT is ’n antieke hawestad aan die kus van Sirië*. Dit was ’n handelsentrum op die roetes van Mesopotamië* na Kreta* en Griekeland* in die weste en Egipte* in die suide. Die stad is teen die einde van die Laat-Bronstydperk deur die Seevolke ver­nietig en nooit herbou nie. Talle geskrifte is by Ugarit gevind. Vir… Lees Meer »

UILE

UILE. Kyk by: Diere van die Bybel.

UITTOG

UITTOG hou verband met die Griekse* woord exodos en die Latynse exodus. Dit beskryf die gebeure wat te doen het met die Israeliete se redding uit Egipte* op pad na die beloofde land (Eks 19:1; Num 9:1). Aan die een kant word die uittog as die redding en ontsnapping uit die slawerny* in Egipte (Eks… Lees Meer »

UITTOG, NUWE

  UITTOG, NUWE (of nuwe eksodus). Die Nuwe-Testamentiese* skrywers gebruik dikwels die uittog-motief om die redding* in Christus* as ’n nuwe of beter “uittog” voor te stel. ’n Heerliker verlossing. Israel* is bevry uit fisiese slawerny*; die Nuwe-Testamen­tiese volk van God word van die slawerny van sonde* bevry (Rom 8:15-17). Israel erf Kanaän*; die Nuwe-Testamentiese… Lees Meer »

UITVERKIESING

UITVERKIESING is een van die leer­stuk­ke van die Christelike geloof* waaroor Christene baie verskil. ’n Mens kan heilshistories na die uitverkiesing kyk. In die Ou Testament* is dit nie indiwidue nie, maar Israel* wat uitverkies is. En hulle is uit­verkies tot diens: om die nasies na Jeru­salem* te lok. Daar is wel van verwerping in… Lees Meer »

UNIEKHEID VAN CHRISTUS

UNIEKHEID VAN CHRISTUS. Is Jesus Christus* werklik die enigste Verlosser van die wêreld? Is daar geen ánder manier waarop mense gered kan word nie? Wat van dié wat nooit van Hom gehoor het nie, wat nooit ’n kans gehad het om tot geloof te kom nie? Die afgelope jare is drie standpunte oor hierdie saak… Lees Meer »

UNITARIËRS

UNITARIËRS. Unitariste verwerp die dogma* van die triniteit* en die unieke God­heid van Christus*, en pleit vir die radikale eenheid van God. Die eerste spore van hierdie denkrigting kry ons reeds in die tweede en derde eeu nC in die sg modalisme*, wat die Seun* en Heilige Gees* bloot as funksionele modusse van die Vader*… Lees Meer »

UNITED APOSTOLIC FAITH CHURCH

UNITED APOSTOLIC FAITH CHURCH is ’n kerklike groepering wat grotendeels in die Pinkstertradisie staan (Kyk by: Pink­sterbeweging – Teologies). Die hoofkantoor is in Derdepoort in Pretoria. Hulle het ongeveer 20 000  lidmate en 42 000 kinders in hulle kerk (2015).

UNITED CONGREGATIONAL CHURCH

UNITED CONGREGATIONAL CHURCH, of die Kongregasionalistiese Kerk in Suid-Afrika, is deel van die gere­formeerd-protestantse* tradisie in Suid-Afrika en is daarom bv saam met ander gereformeerde kerke in Suid-Afrika lid van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke*. Die United Congregational Church of Southern Africa het in sy huidige vorm in 1967 tot stand gekom en wel as… Lees Meer »

UNIVERSALISME

UNIVERSALISME. In teologiese spraak­ge­bruik kan op twee verstaanswyses van hierdie begrip gewys word: eerstens dat alle mense gered sal word, en tweedens dat verlossing vir alle mense geld. Eersgenoemde verstaan vind histories reeds uitdrukking by Origines* in sy leer van die apokatástasis*, dit is, die “al-redding” van die skepping* en skepsels, dit wil sê, die… Lees Meer »

UR

UR is ’n antieke stad aan die suidelike oewer van die Eufraat*, halfpad tussen Bagdad en die Persiese Golf in moderne Irak geleë. Dit is uit Gen 11 bekend as die stad waar Abraham* gebore is en waarvandaan sy pa, Tera*, met sy hele gesin na Haran* weggetrek het op pad na Kanaän* toe. Toe… Lees Meer »

URIJA

URIJA is die naam van verskeie persone in die Ou Testament* waarvan die bekendstes die volgende is: ‑’n Hetiet – een van verskeie mense in Dawid* se leër wat nie-Israeliete was (2 Sam 23:39; 1 Kron 11:41). Hy was die man van Batseba* wat Dawid ná sy owerspel met Batseba laat doodmaak het (2 Sam… Lees Meer »

URIM EN TUMMIM

URIM EN TUMMIM word in die Ou Testament* sonder uitsondering in verband met die priester*1-amp gebruik. Dit impliseer dat dit nie betekenis op sigself gehad het nie, maar deur die priester aangewend is. Die betekenis en veral die herkoms van die woorde is nie duidelik nie. Die kwessie van die vra na die wil van… Lees Meer »

USSIA

USSIA is in die Ou Testament* die naam van ’n paar persone: ‑Hy is die tiende koning van die suidelike koninkryk Juda*4, in die plek van sy pa, Amasia*1. In die verhaal in 2 Kron 26 word hy Ussia genoem (ook Jes 1:1; 6:1; 7:1; Hos 1:1; Amos 1:1 en Sag 14:15), maar wanneer dieselfde… Lees Meer »

UTILITARISME

UTILITARISME is ’n benadering tot morele besluitneming wat in die breë kategorie van konsekwensialisme val. Volgens lg is die regte keuse dié een wat tot die beste gevolge lei. In konsekwensialisme word die beste gevolge deur ’n eenvoudige optelsom bepaal: Stel vas tus­sen watter opsies jy moet kies. Bepaal die aantal positiewe en die negatiewe… Lees Meer »

UYS, PIETER-DIRK

UYS, PIETER-DIRK (1945–) is ’n Suid-Afrikaanse akteur, komediant, satirikus, skrywer en dramaturg, wat in 1981 begin met sy eenmanvertoning Adapt or Die. Hy volg dit op met, onder andere, Total Onslaught, Beyond the Rubicon, Farce about Uys, An Audience with Evita Bezuiden­hout, Live from Boerassic Park, Foreign Aids en Icons and Aikonas. Sy eenmanvertonings skeer… Lees Meer »

Sidebar