OOR DIE eCKE

meer oor die ecke

Die elektroniese Christelike Kernensiklopedie (eCKE) is die verbeterde, opgedateerde en aangevulde elektroniese weergawe van die gedrukte CKE wat in 2008 by Lux Verbi.BM in samewerking met Bybel-Media verskyn het en bekroon is met die Pieter van Drimmelen-medalje van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.

Die eCKE het meer as 160 medewerkers – onder wie binnelandse en buitelandse teoloë asook filosowe, sielkundiges, letterkundiges, historici en joernaliste – en bevat nagenoeg 3 500 lemmas (trefwoorde met kort artikels), honderde foto’s en ‘n aantal sketse. Wie in die eCKE delf, vind hierin die verhaal van die Christelike geloof van aanvang tot hede en die verskillende stromings, gedagterigtings, kerk- en algemeen-historiese gebeurtenisse wat ‘n blywende invloed op die Christendom gehad het. Dit verduidelik talle Bybelse en kerklike woorde en begrippe. Dit weeg en oorweeg die bydrae van baie indiwidue en groeperings wat ons gebring het waar ons nou is.

Hoewel die medewerkers aan die eCKE uit ‘n tiental verskillende kerke kom – van Katoliek tot Protestants, van Anglikaans tot gereformeerd tot Pinkster – is die perspektief van die ensiklopedie hoofsaaklik Protestants-gereformeerd, en val die fokus veral op Suid-Afrika. Suid-Afrika en die Christelike geloof kan egter nooit in isolasie van Afrika en die res van die wêreld gesien word nie, en daarom is in die eCKE ook baie te lees oor die Christendom in die res van ons kontinent en ander dele van die wêreld. Waar ‘n saak of persoon ter sprake kom, is daarna gestrewe om feitelik korrek te wees en die evaluering is so gebalanseerd moontlik. Die benamings en terminologie wat gebruik word, is soos ‘n instansie of groepering dit dikwels self verkies, soos die Katolieke Kerk (in plaas van Rooms-Katolieke Kerk), Moesliems (in plaas van Moslems of Mohammedane) en Khoekhoen (in plaas van Khoikhoi).

Die verskillende medewerkers het die vryheid gehad om hulle eie gemotiveerde mening oor ‘n saak te gee waar hulle dit nodig gevind het (daarom verskyn al die lemmas onder die medewerkers se name), wat meebring dat daar verskillende beklemtonings en dalk selfs hier en daar “teenstrydighede” voorkom. Dit is egter onvermydelik: ons leef nie in ‘n tyd van finale en vasgelegde sienings oor alles en nog wat nie.

Die eCKE se naam is nie om dowe neute kernensiklopedie nie. Dis omvattend, nie volledig nie, saaklik, nie breedvoerig nie. Toekomstige aanvullings is moontlik. Al die gebruikers van die eCKE word daarom uitgenooi om hulle kommentaar onderaan lemmas te tik en byvoegings voor te stel wat oorweeg sal word.

Die eCKE is op die punt af, maar wil leesbaar wees: volledige sinne, min afkortings, so verstaanbaar moontlik. By talle van die lemmas word boeke of internet-adresse aangegee, “Vir verdere lees”. Dit dien ook as bronne-erkenning. Die ensiklopedie is baie toeganklik: vir Adam soek jy by “A”, vir JS Bach by “B”, vir Andrew Murray by “M”, vir Petrus en Paulus en Peter Pollock by “P”, vir Nikodemus en Nataniël en Nuwe Hervorming by “N”! ‘n Asterisk (*) ná ‘n naam/begrip dui aan dat daar elders, op die betrokke alfabetiese plek, ‘n lemma oor daardie mens/saak verskyn.

Die eCKE is ‘n eerste van dié aard wat van meet af aan in Afrikaans geskryf is. Dit wil ‘n sleutel wees dat jy God, sy Woord, sy kerk, die wêreld, die geskiedenis, jou land, jou geloof en jouself ‘n bietjie beter kan verstaan.

Dat iets hiervan waar sal word, is die bede van –

Die Redaksie

Die Uitgewer: Bybel-Media

Sidebar