WONDERWERKE VAN JESUS

WONDERWERKE VAN JESUS het veral te doen gehad met genesing en be­heer oor die natuurkragte.

Geneeswonders: Seun van die amptenaar (Joh 4:46-54). Siek man by die bad (Joh 5:1-18). Man in die sinagoge (Mark 1:21-28; Luk 4:31-37). Die melaatse man (Matt 8:1-4; Mark 1:40-45; Luk 5:12-14). Slaaf van die Romeinse offisier (Matt 8:5-13; Luk 7:1-10). Die weduwee se seun (Luk 7:11-15). Petrus se skoonma (Matt 8:14-15; Mark 1:29-31; Luk 4:38-39). Die besetene van Gerasa (Mark 5:1-20; Luk 8:26-39). Die verlamde man (Matt 9:1-8; Mark 2:1-12; Luk 5:17-26). Die vrou met bloedvloeiing (Matt 9:20-22; Mark 5:25-34; Luk 8:43-48). Die dooie dogtertjie (Matt 9:18-26; Mark 5:21-43; Luk 8:40-56). Die stom man (Matt 9:32-34). Man met die verlamde hand (Matt 12:9-14; Mark 3:1-6; Luk 6:6-11). Die blinde, stom man (Matt 12:22-23; Luk 11:14). Dogter van die Kanaänitiese vrou (Matt 15:21-28; Mark 7:24-30). Die doofstom man (Mark 7:31-37). Die blinde van Betsaida (Mark 8:22-26). Die epileptiese seun (Matt 17:14-20; Mark 9:14-29; Luk 9:37-43). Die blinde Bartimeus (Mark 10:46-52; Luk 18:35-43). Die gebreklike vrou (Luk 13:10-17). Die siek man (Luk 14:1-6). Die man wat blind gebore is (Joh 9:1-41). Die dooie met die naam Lasarus (Joh 11:1-44). Die slaaf se oor (Luk 22:49-51). Die skare in Kapernaum (Matt 8:16-17; Mark 1:32-34; Luk 4:40-41). Die twee blinde mans (Matt 9:27-31). Die skare by die See van Galilea (Mark 3:7-12). Die skare op die heuwels van Galilea (Matt 15:29-31). Die tien melaatse mans (Luk 17:11-19).

Beheer oor die natuur: Water word wyn (Joh 2:1-11). Die visvangs (Luk 5:1-11). Jesus maak die storm stil (Matt 8:23-27; Mark 4:35-41; Luk 8:22-25). Die vermeerdering van die brood (Matt 14:13-21; Mark 6:30-44; Luk 9:10-17; Joh 6:1-15). Jesus loop op die water (Matt 14:22-33; Mark 6:45-52; Joh 6:16-21). Die tweede vermeerdering van die brood (Matt 15:32-39; Mark 8:1-10). Die geld in die vis se bek (Matt 17:24-27). Die vyeboom wat vrek (Matt 21:18-22; Mark 11:12-14, 20-24).

Die visvangs (Joh 21:1-11). Jesus se opstanding (Matt 18:1-10; Mark 16:1-11; Luk 24:1-12; Joh 20:1-18).

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar