HUGENOTE-KOLLEGE

HUGENOTE-KOLLEGE stam uit drie opvoedkundige inrigtings wat voor 1950 in Wellington gesetel was, naamlik Frieden­heim*, die Hugenote-seminarie (kyk hier­on­der) en die Sendinginstituut (kyk hieronder). Dr Andrew Murray*2, predikant van die NG Gemeente Wellington, was direk of indirek met die totstandkoming van al drie instellings gemoeid.

Die Hugenote-seminarie (later Hugeno­te-uni­ver­si­teitskollege). Abbie Ferguson* en Anna Bliss, twee Amerikaanse onderwyse­resse, het op 19 Januarie 1874 op versoek van Murray na Wellington gekom om met die opleiding van dames te begin. Die semi­na­rie was die eerste inrigting van sy soort in Suid-Afrika wat opgerig is om hoër onderwys aan dames te bied. Die opleiding was geskoei op die model van die Mount Holyoke-Seminarie in Massachusetts in die VSA, wat ook die alma mater van genoem­de onderwyseresse was. Die bedoeling met die seminarie was dat dit ’n eersteklas-da­mesopleidingskollege moes wees waar die intellek (verstand) gekombineer is met ’n visie op God se koninkryk (hart) en praktiese werk (hand). Uit die “Middle Depart­ment” van die seminarie het in 1896 ’n op­lei­dingskool vir onderwysers tot stand gekom, en uit die “Collegiate Department” het in 1899 die Hugenote-kollege as gevor­derde opleidingsentrum vir dames ge­spruit. Dié kollege het in 1902 ’n universiteitskollege geword wat sedert 1920 as die Hugenote-universiteitskollege bekend ge­staan het. Die Hugenote-universiteitskollege was een van die konstituerende kolleges van die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa).

Die Sendinginstituut. Murray het hom deurgaans vir sendingwerk beywer. ’n Geestelike vernuwing in die NG Gemeente Wellington het gelei tot ’n bereidheid om finansieel by te dra tot die stigting van ’n sendinginstituut op die dorp. Die werk van die Sendinginstituut* het in Oktober 1877 ’n aanvang geneem. Hoewel die instituut aanvanklik ’n werksaamheid van die NG Gemeente Wellington was, het die sinode van die NG Kerk* in Suid-Afrika (die Kaapse Kerk) in 1903 die verantwoordelikheid by die gemeente oorgeneem. In 1962 is ge­oordeel dat aan die status van sendelinge meer reg sou geskied as hulle ook aan die Teologiese Kweekskool* op Stellenbosch opgelei sou word en is die Instituut gesluit. (Kyk ook: Sendinginstituut.)

Die Hugenote-kollege is op 28 Februarie 1951 amptelik geopen in die geboue wat voorheen die Hugenote-universiteitskollege gehuisves het. Teen 1961 was die fokus van die opleiding gerig op die wetenskaplike en geestelike vorming van Christelik-maat­skap­like werkers, sendingwerkers, evangelisasiewerkers en inrigtingspersoneel. Die NG Kerk het die kollege bestuur en was in die 1960’s volledig verantwoordelik vir die finansiering van die werksaamhede. Unisa het in die 1970’s en 1980’s samewerkings­oor­eenkomste met die kollege gesluit. Dit het daartoe gelei dat Unisa die grade en diplomas vir studie wat aan die kollege gedoen is, toegeken het. Dr Johan van der Merwe* was rektor van die kollege toe dié knoop, veral deur sy harde werk, uiteindelik deurgehak is. On­der die leiding van prof Flip van Dyk (rektor 1979–1995), prof Jaap Furstenberg (rektor 1995–2000), prof Attie van Wijk (rektor 2001–2005) en prof Johan Viljoen (rektor 2006–2010) is die verbintenis met sowel Unisa as die NG Kerk behou.

Dit het in 2011-2012 drasties verander. Die Hugenote-kollege het sy verbintenis met Unisa verloor en kon nie met ’n ander universiteit ’n werkbare ooreenkoms sluit nie. Uiteindelik is dit as ’n “private instelling vir voortgesette onderwys en opleiding”geregistreer met as lede die NG Kerk (Algemene Sinode), die Verenigende Geref Kerk in Suider-Afrika* (VGKSA: Algemene Sinode), die NG Kerk Wes-en-Suid-Kaap, die NG Kerk Wellington en die VGKSA Wellington. Die “nuwe” Hugenote-kollege, wat op 23 Oktober 2012 ingewy is en waarvan ds Willie van der Merwe die uitvoerende hoof is, bied sertifikaatkursusse in gemeenskapsontwikkeling, kinder- en jeugsorg en vroeë kindontwikkeling aan. Moontlike toekomstige kursusse sluit maatskaplike hulpwerk, teologie* en kerklike bediening in.

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar