GESINSBEDIENING

GESINSBEDIENING is in die Prote­stant­se* en gereformeerde* tradisie verwant aan die tradisionele huisbesoek en vervang die Katolieke* bieg*. Huisbesoek is gesien as voorbereiding van lidmate vir die sakra­mente* en dien as kontrole- of motiveringsfaktor vir kerkbywoning. Gesinsbediening is wesenlik anders en sluit in: Tuisbesoeke, dit is informele kontakbesoeke, vriendskaplik en sosiaal van aard (belangstelling). Sieke/krisisbesoeke. Formele afspraak-/roetine-besoeke deur verskillende ampte of diens­werkers. Die fokus is op geloofsopbou, geloofsvolwassenheid en geloofsgroei.

Gesinsbediening het ook te doen met gesinsverryking, dit is voorkomende pasto­raat wat ouers wil ondersteun, begelei en voorlig ten opsigte van die opvoedingstaak. Gesinsverrykingsprogramme werk met die sisteemteorie (probleemgedrag setel in interaksiepatrone, nie bloot in die pro­bleem­persoon nie). Die fokus is: rolverwag­tings, rolfunksies, gesinstake, gesinskontrak, spiritualiteit, gesinsrituele, doop*verbond, huisgodsdiens en gesamentlike huisgebed.

Dan is daar ook nog gesinsvoorligting en gesinseminare, asook gesinsondersteu­nings­groepe in selverband (“abba”-gesinne). In gesinsbediening word ook aan kategese* binne gesinsverband gedink.

Gesinsbediening sluit ook kruiskulturele skakelgesinne in wat ’n brugboufunksie het: dit bevorder wedersyds begrip en voorsien in praktiese nood (diakonale verantwoordelikheid).

Gesinsterapie* is ’n verdere aspek van gesinsbediening waarin die fokus op spesifieke probleemgedrag en krisisverwerking val, bv middelafhanklikheid, hu­we­liks­probleme, sosiale probleme, gesins­konflik.

Gesinsbediening werk teologies* met die doopkontrak van ’n verbondsisteem. Die identiteit/posisie bepaal gesindheidsveranderings in die gesinsisteem (Fil 2:3-5).

Vir verdere lees: DJ Louw 2005. Ratwerke van die menslike siel: Oor volwassenheid en lewensvaardighede. Stellenbosch: Sun Media. DJ Louw 1989. Gesinverryking: Rig­lyne vir groei en kommunikasie. Pretoria: Academica. EH Friedman 1985. Generation to Generation. Family Process in Church and Synagogue. New York: Gilford Press.

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar