EGSKEIDING

EGSKEIDING is ’n traumatiese, kritieke, spanningsvolle proses wat die wetlike be­ëin­diging van ’n huwelik* deur ’n hofbesluit en die ontbinding van ’n huweliksverhou­ding impliseer en ’n verandering van die gesinsfunksionering en die kommunikasie- en ondersteunende netwerk meebring.

Egskeiding is ’n proses wat uit verskillende fases bestaan. Breedweg kan die voor-egskeidingsfase (besluitnemingsfase), die fase tydens egskeiding (opseggings- of verbrekingsfase) en die na-egskeidingsfase (heraanpassingsfase) onderskei word. Daar is heelwat ontwerpe wat probeer om meer gedetaileerd sin te maak van hierdie verloop. In een ontwerp word die volgende vyf oorvleuelende fases beskryf: indiwiduele bewuswording, gesinsbewuswording, sisteemskeiding, sisteemreorganisasie en her­definiëring van die sisteem.

Egskeiding roep allerlei religieus-* (Kyk by: Religie) etiese (Kyk by: Etiek) vrae op en onder Christene* bestaan verskillende houdings ten opsigte van egskei­ding. Volgens die rigoristiese standpunt is die huwelik onverbreekbaar. Die lega­listiese standpunt maak op grond van Ou*- en Nuwe-Testamentiese* gegewens voorsie­ning vir egskeiding in bepaalde omstandig­hede (bv egbreuk*). Die dualistiese standpunt beskou die “teologiese” huwelik (dit is die huwelik wat kerklik bevestig is) as onverbreekbaar, terwyl die “juridiese” huwelik (wat deur die staat* bevestig is) breekbaar is. Volgens die liberale standpunt is die regte van die indiwidu deurslagge­wend in die oorweging van ’n egskeiding. Die eties-morele standpunt sien die huwelik as ’n morele aangeleentheid wat nie vernietig behoort te word nie, maar omdat die huwelik ook deel is van hierdie gebroke werklikheid word die permanensie daarvan voortdurend deur disintegrasie be­dreig.

Egskeiding is ’n ontwrigtende gebeure wat die betrokkenes laat met ’n gevoel van ontnugtering, vervreemding, onbevoegd­heid, woede, eensaamheid, skaamte en skuld. Dit is ’n omvattende probleem wat vir ’n totale bediening van die kerk* se kant vra.

Vir verdere lees: CR Ahrons en RH Rodgers 1987. Divorced Families: A Multi­disciplinary Developmental View. New York: Norton. SJ Joubert 1992. “Nuwe-Testamentiese perspektiewe op egskeiding” in: Skrif en Kerk 13(1), 27-40. DJ Louw 1986. Geen mens mag skei nie(?): Riglyne vir die pastorale hantering van egskeiding. Kaapstad: NGKU. J Paton en BH Childs 1988. Christian Marriage and Family: Caring for our Generations. Nashville: Abingdon.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar