HOMOSEKSUELE HUWELIK / BUR­GER­LIKE VERBINTENIS

HOMOSEKSUELE HUWELIK / BUR­GER­LIKE VERBINTENIS. In 2006 het dit in Suid-Afrika wet geword dat mense van dieselfde geslag met mekaar ’n wettige, lewenslange verbintenis kan aangaan waar­in hulle in alle opsigte dieselfde wetlike voorregte geniet as mense in ’n tradisionele heteroseksuele* huweliksverbintenis (Kyk by: Huwelik). Terwyl sommige Christene en kerke heftig teen dié wet gekant is, verwelkom ander dit omdat hulle meen dat daar in die verlede in same­lewingstrukture en wette onreg gepleeg is teen homoseksuele* mense en hulle nie die beskerming geniet het waarop hulle gereg­tig is nie. Die beswaarmakers meen in die meeste gevalle dat ’n homoseksuele oriëntasie moontlik wel in orde is, maar dat ho­mo­seksuele uitlewing onaanvaarbaar is. Hulle wys op die skepping van die mens as man en vrou (soos vertel in Gen 1 en 2), en ook verskillende tekste in die Bybel* wat, soos hulle dit lees, dieselfdegeslag seks as sodanig veroordeel. ’n Blywende gay-ver­bin­tenis “in liefde en trou” is uit hierdie oogpunt net so onaanvaarbaar soos ’n kortstondige een. In ander Christelike kringe is daar ’n aandrang dat ons die Bybel, by name Gen 1 en 2, ruimer moet lees. Hulle wys daarop dat Gen 1 en 2 nie voorskrifte gee vir hoe elke verhouding gereël moet word nie. Ons moet volgens hulle aanvaar dat die “huwelik” waaroor dit in Genesis* gaan, nie met ons huidige konsep van die huwelik ooreenstem nie. Daar, en trouens in die hele res van Genesis, gaan dit bv oor gereëlde familiehuwelike, waarin ons huidige weerstand teen poligamie* en huwelike met familielede nie gegeld het nie. Daar is volgens hierdie siening ’n meer bevrydende en minder dwingende manier om met die Bybel om te gaan. Dan vind ons daarin die God wat mense na sy beeld* maak en hulle as sy verteenwoordigers aanstel; die God wat dit nie goed vind dat die mens alleen is nie (Gen 2:18), en die God wat die skepping* so inrig dat mense hulle in medemenslike verhoudings kan uitleef. Die mens Adam* ontvang ’n “helper” (Gen 2:20) – ’n woord wat in die oorspronklike Hebreeus* in die manlik staan! As Ge­ne­sis hieroor praat, gaan dit nie maar net om ’n seksuele metgesel nie, maar ’n medemens wat jou kan help sodat jy nie ’n alleenpad hoef te stap nie. (Kyk ook by: Burgerlike verbintenis en: Homoseksualiteit – lg onder meer vir ’n verklaring van Rom 1:26, 27.)

  • In 2015 het die Algemene Sinode van die NG Kerk* ’n besluit oor “burgerlike verbintenisse” geneem wat groot beroering veroorsaak het. Daar is teen dié besluit geappelleer en dit is “gevries” totdat die Algemene Sinode in 2017 die appélle sou behandel. Die 2015-besluit lui: “1 Die Algemene Sinode herbevestig die gelykwaardigheid van alle mense ongeag seksuele oriëntasie en verbind haarself tot die handhawing van die menswaardigheid van alle mense. 2 Die Algemene Sinode verklaar dat hetero- en homoseksuele persone wat in ’n verhouding van persoonlike geloofsgehoorsaamheid aan die Here leef, ten volle kan deelneem aan al die voorregte van die kerk as verbondsgemeenskap. 3 Die Algemene Sinode herbevestig die besluite oor die huwelik van 2004, 2007 en 2013 dat slegs die verbintenis van een man en een vrou as ’n huwelik beskou word. 4 Die Algemene Sinode besluit om in die lig van 2 hierbo erkenning te gee aan die status van burgerlike verbintenisse van persone van dieselfde geslag wat gekenmerk word deur liefde en trou – en maak voorsiening dat hierdie verbintenisse deur predikante wat hulle weg oopsien, bevestig kan word. 5 Dieselfde Christelik-etiese standaardie (leer en lewe) geld vir die legitimasie en ordening van alle persone. Punt 7 van die besluit van 2007 [wat selibaatskap van homoseksuele gelegitimeerdes van die NG Kerk vereis het] verval. 6 Die Algemene Sinode erken die diversiteit van beskouinge oor selfdegeslagverbintenise binne die NG Kerk en bevestig die reg van kerkrade om hieroor hulle eie standpunte en praktyke te formuleer en te reël. 7 Die Algemene Sinode bevestig die diskresie van kerkrade om die verskille oor homoseksualiteit in gemeentes te hanteer en versoek hulle om dit in ’n gees van Christelike liefde te doen. 8 Die Algemene Sinode bied hierdie besluite oor selfdegeslagverhoudings aan met nederigheid na ’n ernstige soektog en as die beste toepassing van die boodskap van die Bybel soos ons dit tans verstaan. Die Algemene Sinode versoek lidmate, gemeentes en kerkvergaderings om weereens op ’n selfstandige soekproses na die toepassing van die boodskap van die Bybel hieroor te gaan. In die soektog kan studiestukke van die Algemene Sinode van 2007, 2011, 2013 en 2015 ernstig gelees word. In lyn met die Nederlandse Geloofsbelydenis Art 2 behoort besondere en algemene openbaring gebruik te word, dit wil sê [ook] die beste huidige menswetenskaplike bevindings. 9 Die Algemene Sinode besluit om ’n Christelike-Bybels-etiese model oor die seksualiteit vir alle mense te ontwikkel om gemeentes te begelei in die lig van voorafgaande besluite. Hierdie saak word verwys na die Projekspan vir Leer en Aktuele Sake. 10 Die Algemene Sinode besluit om ’n bevatlike oorsig van die NG Kerk se reis met homoseksualiteit saam te stel en te versprei om gemeenteleiers te bemagtig in die begeleiding van gemeentes oor hierdie saak.” (Notule, 16de vergadering van die Algemene Sinode van die NG Kerk.)
  • Die verdere beroeringe wat bg besluit in die NG Kerk veroorsaak het, het daartoe gelei dat ‘n Buitengewone Algemene Sinode in 2016 gehou is wat appelle en beswaarskrifte teen die 2015-besluit hanteer het. Uiteindelik is die besluit van 2015 deur die sinode ongedaan gemaak en homoseksuele verhoudings afgekeur. Die Hooggeregshof is daarna in 2018 deur elf lidmate genader om die 2016-besluit tersyde te stel.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar